Lietteksten

Wat een liettekst een mooie, een goeie liettekst maekt…daorover valt te wisten. Wat de ien mooi vient, vient de ere hielemaole niks.
Toch kan ik wel een peer kenmarken numen, die neffens mi’j mit bepaolend bin.
Om te beginnen dot et onderwaarp d’r feitelik niet toe. Wel is et van belang, dat de tekst (en trouwens ok de melodie) ansluut bi’j dat onderwaarp. Liekt mi’j een eupen deure.
Vaeks bin lietteksten vanzels op riem. Dan is et wel zo aorig te speulen mit de riemschema’s. Dat kuj’ op alderhaande menieren doen.
Waor ik echt kriegel van wodde, is a’k lietteksten heure waorin bi’j bepaolde woorden de klemtoon verkeerd ligt. Simpelweg omreden et eers melodisch niet lopt. Kiek, dan doej’ òf wat an die tekst, òf wat an die melodie. Uutzondering: een liet waorbi’j et juust de bedoeling is mit klemtonen te speulen.
Veerder is et krek as bi’j et dichten: zuken naor mooie zinnen.
Now ja, tot zoveer dan mar… haha.
Lietteksten hebbe ik, al dan niet veurzien van een eigen kompesisie (liefst al) bi’j tientallen maekt. Te veul om op disse webstee op te lepelen. Mar een stok of wat kuj’ toch wel naolezen of daelelaeden op mien daelelaedpagina.

Wat een liedtekst een mooie, een goede liedtekst maakt…daarover valt te wisten. Wat de één mooi vindt, vindt de ander helemaal niks.
Toch kan ik wel een paar kenmerken noemen, die volgens mij mede bepalend zijn.
Om te beginnen doet het onderwerp er feitelijk niet toe. Wel is het van belang, dat de tekst (en trouwens ook de melodie) aansluit bij dat onderwerp. Lijkt mij een open deur.
Vaak zijn liedteksten natuurlijk op rijm. Dan is het wel zo aardig te spelen met de rijmschema’s. Dat kun je op allerhande manieren doen.
Waar ik echt kriebelig van word, is als ik liedteksten hoor waarin bij bepaalde woorden de klemtoon verkeerd ligt. Simpelweg omdat het anders melodisch niet loopt. Kijk, dan doe je òf wat aan die tekst, òf wat aan die melodie. Uitzondering: een lied waarbij het juist de bedoeling is met klemtonen te spelen.
Verder is het net als bij het dichten: zoeken naar mooie zinnen.
Nou ja, tot zover dan maar… haha.
Liedteksten heb ik, al dan niet voorzien van een eigen compositie (liefst wel) bij tientallen gemaakt. Te veel om op deze website op te lepelen. Maar een stuk of wat kun je toch wel nalezen of dowmloaden op mijn downloadpagina.

Daor zit meziek in
Een diel van mien lietteksten is ok te beluusteren op mien beide ceedee’s: ‘Stroffelen…en staon gaon’ en ’Zunnecremekussies’. Ceedee’s die aj’ trouwens bi’j mi’j bestellen kun à € 12,00 (da’s inclusief de verzeendkosten) deur een E-MAIL te sturen. Zet in die mail dan vanzels al even om welke ceedee et jow gaot.
Veerder hebbe ik tal van lietteksten schreven veur de revues en musicals die ik maekte. Of in opdracht veur disse en gene. Mar ok veur bi’jgelieks de Stuyvesant Sailors uut Wolvege of ‘mien eigen’ koor Tumulte.
Hieronder ziej’ een stok of wat fragmenten.
Diverse lietteksten kuj’ daelelaeden op mien
daelelaedpagina
Daar zit muziek in
Een deel van mijn liedteksten is ook te beluisteren op mijn beide ceedee’s: ‘Stroffelen…en staon gaon’ en ’Zunnecremekussies’. Ceedee’s die je trouwens bij mij bestellen kunt à € 12,00 (da’s inclusief de verzendkosten) door een E-MAIL te sturen. Zet in die mail dan natuurlijk wel even om welke ceedee het jou gaat.
Verder heb ik tal van liedteksten geschreven voor de revues en musicals die ik maakte. Of in opdracht voor deze en gene. Maar ook voor bijvoorbeeld de Stuyvesant Sailors uit Wolvega of ‘mijn eigen’ koor Tumulte.
Hieronder zie je een stuk of wat fragmenten.
Diverse liedteksten kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...          Weeromme naor/terug naar 'Meziek'...

Kiender

Kiender vien ik niet veul an, ’t spiet mi‘j, mar bedaankt
d’ Iene griemt de muren vol en de ere jaankt
d’ Iene smiet mit lego links en rechts over de schoolders
Mar wat nog et minste is, bin die trotse oolders
Wat mi’j zwaor de keel uuthangt, bin die trotse oolders

Trotse oolders kuj’ nooit tot een goed gesprek verleiden
midden in ’t verhael dan kroepen zi’j op hanen en kni’jen
En zi’j neuzelen zolang’ over kleurtien en de maot
van de inhoold van de luier, dat et op ‘e maege slat

Lestweeks zundags sleup oons Jaantien deur tot kwat veur acht
’t Is niet te geloven, dat is ni’js waor ik op waacht
Oonze Klaos eet niet zo veul, dat vienen wi’j niet gezond
Wil ie iene vreten zien, now kope dan een hond!

Kiender gaot eins meer over de oolders, dan over de kiender zels. Et vertelt oons hoe argerlik oolders zich pattietoeren gedregen. Simpelweg omreden et alliend nog mar over die snotjongen gaot!


Kiender gaat eigenlijk meer over de ouders, dan over de kinderen zelf. Het vertelt ons hoe ergerlijk ouders zich bij tijd en wijle gedragen. Simpelweg omdat het alleen nog maar over die snotjongens gaat!


Soezen is een heerlik dromerig nommer. Jow kennen dat gevuul wel: op een zoemerse dag, aachter in de tuun, op een luie stoel, de ogen dichte.
In de veerte heur ie geluden, mar ie sloemeren wat tussen slaopen en waeken.
Et aorige van dit nommer is, dat et Nedersaksisch Vocaal Ensemble et in heur rippetoire opneumen het. In een prachtige koorbewarking, wat et lietien nòg weer wat extra's geft.


Soezen is een heerlijk dromerig nummer. Je kent dat gevoel wel: op een zomerse dag, achter in de tuin, op een luie stoel, de ogen dicht.
In de verte hoor je geluiden, maar je sluimert wat tussen slapen en waken.
Het aardige van dit nummer is, dat het Nedersaksisch Vocaal Ensemble het in haar repetoire opgenomen heeft. In een prachtige koorbewerking, wat het liedje nòg weer wat extra's geeft.
Soezen

Soezen
Gewoon even nof'lik soezen
Lekker op een stoel
de ogen toe
en

soezen
Gewoon even nof'lik soezen
Ik waek' en ik drome
toegeliek
da's
soezen

Stemmen roezen deur de locht
vliegen mit een wiendvlaog vot
tot ze staorigan vervaegen
Hiel alliend even op een stoel
laot de boel now mar de boel
Nof'lik
soezen
Powervrouw

Ik maek’ heur wakker, een liefdevolle zaeke
‘Opstaon, schat. Carrière maeken!
Jow broek hangt keurig streken an et knaopien, gien gefrommel
Tomaten, brotien kese en een appel die he’k al in jow trommel
Zi’j zegt: “De zunne schient, ik neem de Lamborghini
Et wodt vandaeg’ wat laeter, we drinken nog martini
bi’j Giovanni, weej’ wel? Jow zien mi’j wel weer kommen
Ik moet d’r now vandeur. En daenk ie an de bloemen?”
Ik straol heur an en zegge: ‘Maek je mar gien zorgen
De bloemen en de ruten die doe ‘k mittien vanmorgen
Pas goed op jowzels! En ried veurzichtig heur!
Mar ach zi’j is d’r al weer hoog en bried vandeur

Ze is een powervrouw, die alle trukies kent
In Communication-Front-Consulting-Multi-Management
is zi’j Main-Assistant-Chief-Controlling-Analist
Ik hebbe nooit precies begrepen wat dat is
Mar zi’j weet dat zi’j altied op mi’j rekenen kan
Achter elke starke vrouw staot een iev’rige man!


Powervrouw gaot over de karrièrevrouw. De mederne vrouw, die prima veur zichzels zorgen kan, wiels de echtgenoot thuus veur et huusholen zorgt. Of die daor echt bliede mit is?
Mar zo as altied: wie et laetst lacht...


Powervrouw gaat over de carrièrevrouw. De moderne vrouw, die prima voor zichzelf zorgen kan, terwijl de echtgenoot thuis voor het huishouden zorgt. Of die daar echt blij mee is?
Maar zoals altijd: wie het laatst lacht...


Traonen

Op et baankien in de gang
bi'j de deure van de zael
zit ie, krek as elke dag
Waachtend tot ie binnen kan,
tot de zuster 'm komt haelen,
en hi'j heur bezuken mag

Zol ze hem vandaege kennen,
zol ze weten wie hi'j is,
of weer deur 'm henne staoren?
Och, hi'j kan d'r niet an wennen
dat ze d'r is, en toch niet is
levend in veurbi'je jaoren

En dan zegt ie: ik moet gaon
komt muuizem in de bienen
geft heur zaacht een dikke tuut
Blift nog een klein schoffien staon
scharrelt dan de zael weer uutWeeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...
Weeromme naor/terug naar 'Meziek'...

Of naor/naar de daelelaedpagina/downloadpagina


Traonen is een liet mit (veur de schriever d'r van) een biezundere laeding. Et gaot over oolder wodden. Mar dan op een meniere, zo aj' dat liever niet zien gebeuren. En over degene die aachter blieft en et allemaol een plakkien geven moet...


Traonen is een lied met (voor de schrijver er van) een bijzondere lading. Het gaat over ouder worden. Maar dan op een manier, zoals je dat liever niet ziet gebeuren. En over degene die achter blijft en het allemaal een plekje geven moet...