Revue en musical

Et schrieven van revues en musicals is een mooi, mar tiedrovend tiedverdrief.
Dat begint mit et verzaemelen van een hiele protte infermaosie over et onderwaarp. Vaeks is dat de geschiedenis van de club die de opdracht geven het.
Vervolgens moeten uut al die infermaosie krek die stokkies zocht wodden, die zich lienen veur een aorige sketch of een leuk lietien.
Dan begint et ambachtelike waark: et schrieven van de teksten en et komponeren van de meziek.
Mar et mooiste zit vanzels an et slot: zien hoe ere meensken jow kreaosie over et voetlocht brengen!
Meerstentieds wodden disse revues en musicals pergrammes van zoen aanderhalf ure. Daorveur moet hiel wat tekst op pepier.
Now en dan bin d’r ok wel kottere opdrachten. Liekas de sketches veur de theatertour ’Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi’j de poot’ in 2016.
Scroll mar es deur disse pagina om een stokmennig veurbielden te bekieken.
De teksten van de sketches en lieties kuj' (nao 15 oktober 2016) daelelaeden op mien daelelaedpagina.

Het schrijven van revues en musicals is een mooi, maar tijdrovend tijdverdrijf.
Dat begint met het verzamelen van heel veel informatie over het onderwerp. Vaak is dat de geschiedenis van de club die de opdracht gegeven heeft.
Vervolgens moeten uit al die informatie juist die stukjes gezocht worden, die zich lenen voor een aardige sketch of een leuk liedje.
Dan begint het ambachtelijke werk: het schrijven van de teksten en het componeren van de muziek.
Maar het mooiste zit natuurlijk aan het slot: zien hoe andere mensen jouw creatie over het voetlicht brengen!
Meestal worden deze revues en musicals programma’s van zo’n anderhalf uur.
Daarvoor moet heel wat tekst op papier.
Nu en dan zijn er ook wel kortere opdrachten. Zoals de sketches voor de theatertour ’Stuyvesant Sailors nemen Pieter bi’j de poot’ in 2016.
Scroll maar eens door deze pagina om een aantal voorbeelden te bekijken.
De teksten van de sketches en liedjes kun je (na 15 oktober 2016) downloaden op mijn downloadpagina.

Revue

Tuundorpschoele 75 jaor
In 1998 vierde de Tuundorpschoele in Wolvege heur 75-jaorig bestaon.
Et was extra biezunder hierveur een revue te schrieven. In et veurste plak, omreden ik zels twie jaor op disse schoele zeten hebbe. In et twiede plak, omreden ik tegere mit mien vader an de bak mocht. Ik schreef de revue, hi’j regisseerde et tenielgedielte en ik et meziekgedielte. Daor he’k mooie herinnerings an.
Disse revue vertelt over biezundere gebeurtenissen op de Tuundorpschoele. Liekas et floraliafeest, de schoeletandarts en meester Kuipers.
Ok is d’r ommedaenken veur de veraanderings in et onderwies in et algemien.
De hiele revue of eventueel dielen daorvan kuj’ daelelaeden op mien daelelaedpagina
Tuindorpschool 75 jaar
In 1998 vierde de Tuindorpschool in Wolvega haar 75-jarig bestaan.
Het was extra bijzonder hiervoor een revue te schrijven. In de eerste plaats, omdat ik zelf twee jaar op deze school gezeten heb. In de tweede plaats, omdat ik samen met mijn vader aan de bak mocht. Ik schreef de revue, hij regisseerde het toneelgedeelte en ik het muziekgedeelte. Daar heb ik mooie herinneringen aan.
Deze revue vertelt over bijzondere gebeurtenissen op de Tuindorpschool. Zoals het floraliafeest, de schooltandarts en meester Kuipers.
Ook is er aandacht voor de veranderingen in het onderwijs in het algemeen.
De hele revue of eventueel delen daarvan kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

600 jaor Ni’jehooltpae…
…een kiekien over de schoolder In 1999 beston et dorp Ni’jehooltpae 600 jaor. Dat wil zeggen, et was in 1399 veur et eerst nuumt in geschriften.
Hierveur een revue schrieven betekende een flinke duuk in de geschiedenis. Een grote klus, mar ommeraek interessaant om te doen.
Vanzels ontbrekt ok in disse revue de neudige humor niet. Want mien credo is: humor is relativeren. En dat hewwe op zien tied neudig in et leven…
In 600 jaor Ni’jehooltpae…een kiekien over de schoolder gaot et (mit een dikke knipoge) over et ontstaon van de naeme Ni’jehooltpae, mar kommen ok grietman Lyckle Aebes en Baeke Kerstes Jellema veurbi’j. Die leste streed in et leger van Napoleon. En hoe zit dat mit dat liek dat in 1745 in de bosk vunnen wodde?
De hiele revue of eventueel dielen daorvan kuj’ daelelaeden op mien
daelelaedpagina
600 jaar Nijeholtpade…
…een kijkje over de schouder In 1999 bestond het dorp Nijeholtpade 600 jaar. Dat wil zeggen, het was in 1399 voor het eerst genoemd in geschriften.
Hiervoor een revue schrijven betekende een flinke duik in de geschiedenis. Een grote klus, maar ontzettend interessant om te doen.
Natuurlijk ontbreekt ook in deze revue de nodige humor niet. Want mijn credo is: humor is relativeren. En dat hebben we op zijn tijd nodig in het leven…
In 600 jaar Nijeholtpade…een kijkje over de schouder gaat het (met een dikke knipoog) over het ontstaan van de naam Nijeholtpa, maar komen ook grietman Lyckle Aebes en Baeke Kerstes Jellema voorbij. Die laatste streed in het leger van Napoleon. En hoe zit dat met dat lijk dat in 1745 in het bos gevonden werd?
De hele revue of eventueel delen daarvan kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

100 jaor Dorpsbelang Steggerde
In 2008 vierde Dorpsbelang Steggerde heur 100-jaorig bestaon.
Dus mar weer in de penne klommen (as dorpsgenoot wezende) en een revue schreven. Twie oolde mannen, Aorend en Bauke, nemen oons mit deur 100 jaor Steggerde. Ze mienen in elk geval daor alles over te weten. Daorbi’j meugen ze mekeer graeg de vlooien wat ofvangen. In de revue kommen vanzels de melkfebriek, juf Lunshof die in 1909 veur 500 gulden per jaor an de schoele kwam te staon en Fietje Westenbroek, topschaatster, veurbi’j. Mar ok et dorpsfeest en de Steggerdevaort kommen an bod.
De hiele revue of eventueel dielen daorvan kuj’ daelelaeden op mien
daelelaedpagina
100 jaar Dorpsbelang Steggerda
In 2008 vierde Dorpsbelang Steggerda haar 100-jarig bestaan.
Dus maar weer in de pen geklommen (als dorpsgenoot zijnde) en een revue geschreven. Twee oude mannen, Arend en Bauke, nemen ons mee door 100 jaar Steggerda. Ze menen in elk geval daar alles over te weten. Daarbij mogen ze elkeer graag de vlooien wat afvangen. In de revue komen natuurlijk de melkfabriek, juf Lunshof die in 1909 voor 500 gulden per jaar aan de school kwam te staan en Fietje Westenbroek, topschaatster, voorbij. Maar ook het dorpsfeest en de Steggerdevaart komen aan bod.
De hele revue of eventueel delen daarvan kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Stuyvesant Sailors nemen Pieter bij de poot
Nao al een peer lieties schreven te hebben veur et shantykoor ‘Stuyvesant Sailors’ uut Wolvege, kwamen daor in 2016 een zestal sketches bi’j en nog een peer lietteksten.
Reden hierveur was de plande theatertour over et leven van Pieter Stoevesaant, in de volksmond Pieter Poot nuumd.
In de sketches kommen belangrieke gebeurtenissen uut et leven van Pieter Poot veurbi’j.
Van flirteri’je mit Sofie tot knokkeri’je mit Zweden en Engelsen. Van een ofscheuten bien tot gedoe mit de WIC.
De sketches kuj’ (nao 15 oktober 2016) daelelaeden op mien daelelaedpagina
Stuyvesant Sailors nemen Pieter bij de poot
Na al een paar liedjes geschreven te hebben voor het shantykoor ‘Stuyvesant Sailors’ uit Wolvega, kwamen daar in 2016 een zestal sketches bij en nog een paar liedteksten. Reden hiervoor was de geplande theatertour over het leven van Peter Stuyvesant, in de volksmond Pieter Poot genoemd. In de sketches komen belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Pieter Poot voorbij. Van geflirt met Sofie tot knokkerij met Zweden en Engelsen. Van een afgeschoten been tot gedoe met de WIC.
De sketches kun je (na 15 oktober 2016) downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Hebben jim et al heurd?
In 2018 speulden de Stuyvesant Sailors heur twiede theaterveurstelling.
De suksesvolle theatertour 2016 over et leven van Pieter Stoevesaant (zie hierboven) smaekte naor meer. Daoromme mar weer in de penne klommen en een tal sketches schreven. Ok disse keer brochten Marten, Roel en Eddy dat mit vaarve op 'e plaanken. Thema van 'Hebben jim et al heurd?' was geroddel en staarke verhaelen. En zeg now zels... we kennen allemaole wel iene die ommeraek roddelen en opscheppen kan.
Ok van disse veurstelling kuj’ een stokmennig teksten daelelaeden op mien
daelelaedpagina
Hebben jm et al heurd?
In 2018 speelden de Stuyvesant Sailors hun tweede theatervoorstelling.
De sucsesvolle theatertour 2016 over het leven van Peter Stuyvesant (zie hierboven) smaakte naar meer. Daarom maar weer in de pen geklommen en een aantal sketches geschreven. Ook deze keer brachten Marten, Roel en Eddy dat met verve op de planken. Thema van 'Hebben jim et al heurd?' was geroddel en sterke verhalen. En zeg nou zelf... we kennen allemaal wel iemand die enorm roddelen en opscheppen kan.
Ook van deze voorstelling kun je een aantal teksten downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...

Musical

Keuning Hum is uut zien hum
is meschien wel waor as et allemaole mit begonnen is. Mit disse kiendermusical wun ik in 1995 de ’Oolde Pookpries’, een anvieteringspries veur et schrieven in et Stellingwarfs (zie artikel hiernaost).
Mar eins begon et al daorveur, te weten in de studententied. Tegere mit kammeraod Frank Stolp is mennig (oon-)zinnig lietien op pepier zet en alderdeegst een eerste musical schreven veur de hoogste groep van de basisschoele.
Mar Keuning Hum is uut zien hum was wel et eerste Stellingwarfse schriefsel en de anzet tot meer schrieveri’je.
Disse musical verhaelt over een ommeraek humeurige keuning. Hi’j is uut zien hum omreden zien dochter niet gruit. En dat komt, neffens de hoftovener temeensten, omreden de preensesse allergisch is veur meziek. Jow kun je wel veurstellen, dat et ontiegelijk saai is in et laand van keuning Hum, now hi’j elke vorm van meziek verbeuden het. Mar… vanzels zit d’r ok in disse musical een duuster figuur, die an et aende versleugen wodt.
Mit ere woorden: eind goed, al goed.
Keuning Hum is uut zien hum
is misschien wel waar het allemaal mee begonnen is. Met deze kindermusical won ik in 1995 de ’Oolde Pookpries’, een aanmoedigingsprijs voor het schrijven in het Stellingwerfs (zie artikel hiernaast).
Maar eigenlijk begon het al daarvoor, te weten in de studententijd. Samen met kameraad Frank Stolp is menig (on-)zinnig liedje op papier gezet en zelfs een eerste musical geschreven voor de hoogste groep van de basisschool.
Maar Keuning Hum is uut zien hum was wel het eerste Stellingwerfse schrijfsel en de aanzet tot meer schrijverij.
Deze musical verhaalt over een erg humeurige koning. Hij is uit zijn hum omdat zijn dochter niet groeit. En dat komt, volgens de hoftovenaar tenminste, omdat de prinses allergisch is voor muziek.
Je kunt je wel voorstellen, dat het ontzettend saai is in het laand van koning Hum, nu hij elke vorm van muziek verboden heeft. Maar… natuurlijk zit er ook in deze musical een duister figuur, die aan het eind verslagen wordt.
Met andere woorden: eind goed, al goed.

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...Uut/uit 'De Ovend', 1995:
Et kastverhael… anno now
is een musical veur de bovenbouw van de basisschoele.
Et kastverhael… anno now vertelt eins et originiele kastverhael, zoas we dat allemaole kennen. Mar dan in een modern jassien. Hier gien Jozef en Maria, mar Yoessoef en Margje die onderwegens bin naor Bartlehiem. Ze moeten zich daor melden in een AZC.
Hoewel disse musical schreven is in 1999, is et onderwaarp (jammer genog?) nog zo aktueel as wat.
Hi’j kan dus zo weer op de plaanken brocht wodden.
De hiele musical of eventueel dielen daorvan kuj’ daelelaeden op mien daelelaedpagina
Et kastverhael… anno now
is een musical voor de bovenbouw van de basisschool.
Et kastverhael… anno now vertelt eigenlijk het originele kerstverhaal, zoals we dat allemaal kennen. Maar dan in een modern jasje. Hier geen Jozef en Maria, maar Yoessoef en Margje die onderweg zijn naar Bartlehiem. Ze moeten zich daar melden in een AZC.
Hoewel deze musical geschreven is in 1999, is het onderwerp (jammer genoeg?) nog zo actueel als wat.
Hij kan dus zo weer op de planken gebracht wodden.
De hele musical of eventueel delen daarvan kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...