Riemels, verhaelen en zo meer

Riemels nuum ik et grootste pat van mien gedichies. Een riemel het een stok minder preteensie dan een gedicht. Al zit d’r now en dan wel es iene tussen… da’j daenken…mwah, dat mag wel een gedichien hieten.
Verhaelties bin d’r ok. In de riegel om te glimken en te gniezen, mar now en dan mit een eernstige ondertoon.
In de ‘Radio Centraal’-tied verschenen de columns. Diels weren dat columns van een zekere ‘B’, die anoniem blieven wol. Mar die we allemaole herkenden an zien accent.
De teksten kuj' daelelaeden op mien daelelaedpagina.

Rijmels noem ik het grootste deel van mijn gedichtjes. Een rijmel heeft een stuk minder pretentie dan een gedicht. Al zit er nu en dan wel es eentje tussen… dat je denkt…mwah, dat mag wel een gedichtje heten.
Verhaaltjes zijn er ook. In de regel om te glimlachen en te gniffelen, maar nu en dan met een ernstige ondertoon.
In de ‘Radio Centraal’-tijd verschenen de columns. Deels waren dat columns van een zekere ‘B’, die anoniem blijven wou. Maar die we allemaal herkenden aan zijn accent.
De teksten kun je downloaden op mijn downloadpagina.

Schrieven is schrappen
Dat is al waor et op daele komt: jow schrieven, leggen et weer even an de kaante, kieken later es weer, schrappen wat, vullen wat an…
Mar now en dan staot et in iene pennestreek op pepier….of in ien toetssalvo op et bieldschaarm. Dat bin vaeks de aorigste schriefsels.
An de rechterkaante kommen een stokmennig riemels veurbi’j. Aj’ d’r even veur zitten blieven kuj’ ze lezen.
In et verleden schreef ik jaorliks in elk geval een twaelftal riemels veur de Stellingwarver Spreukekelinder (en ik tekende een twaelftal strips van Piere en Slakke). Die riemels kwamen dus nog wel es onder de meensken. Tegenwoordig blieven de riemels meerstentieds veur et publiek verburgen. Now en dan zet ik d’r een peer in een e-book (zie bij ‘Boeken’ veur veurbielden)
Verhaelties schreef en schrief ik now en dan om te gebruken bi’j optredens. Of gewoon…omdat et kan. Dat bin eins altied verhaelties mit humor, omreden ik dat now ien keer et aorigst vien om te doen. Gruunraggeltien bi’jgelieks is een vri’je vertaeling van Roodkapje. Drie keer raoden waor as de naeme vot komt. Touwtruc en Zwatte Magie (in disse volgodder) beschrieven et niet altied even makkelike huweliksleven. En waor as dat toe leiden kan.
Oh ja, en dan de columns. Ik hebbe d’r mar een peer opneumen op mien webstee. De reden daorveur is, dat de meerste columns over de aktualiteit gaon en dus rap veroolderd bin. Die columns bin trouwens ontstaon in de tied dat ik een pergramme op de lokale radio prissenteerde. Rechts kuj' de column 'Internet' lezen.
Diverse riemels, verhaelties en columns kuj’ daelelaeden op mien
daelelaedpagina
Schrijven is schrappen
Dat is wel waar het op neer komt: je schrijft, legt het weer even aan de kant, kijkt later eens weer, schrapt wat, vult wat aan…
Maar nu en dan staat het in één pennenstreek op papier….of in één toetssalvo op het beeldscherm. Dat zijn vaak de aardigste schrijfsels.
Aan de rechterkant komen een aantal rijmels voorbij. Als je er even voor blijft zitten kun je ze lezen.
In het verleden schreef ik jaarlijks in elk geval een twaalftal rijmels voor de Stellingwarver Spreukenkalender (en ik tekende een twaalftal strips van Piere en Slakke). Die rijmels kwamen dus nog wel eens onder de mensen. Tegenwoordig blijven de rijmels meestal voor het publiek verborgen. Nu en dan zet ik er een paar in een e-book (zie bij ‘Boeken’ voor voorbeelden)
Verhaaltjes schreef en schrijf ik nu en dan om te gebruiken bij optredens. Of gewoon…omdat het kan. Dat zijn eigenlijk altijd verhaaltjes met humor, omdat ik dat nu één keer het aardigst vind om te doen. Gruunraggeltien bijvoorbeeld is een vrije vertaling van Roodkapje. Drie keer raden waar de naam vandaan komt. Touwtruc en Zwarte Magie (in deze volgorde) beschrijven het niet altijd even gemakkelijke huwelijksleven. En waar dat toe leiden kan.
Oh ja, en dan de columns. Ik heb er maar een paar opgenomen op mijn website. De reden daarvoor is, dat de meeste columns over de actualiteit gaan en dus rap verouderd zijn.
Die columns zijn trouwens ontstaan in de tijd dat ik een programma op de lokale radio presenteerde. Rechts kun je de column 'Internet' lezen.
Diverse rijmels, verhaaltjes en columns kun je downloaden op mijn downloadpagina

Weeromme naor/terug naar 'Schrieveri'je'...